_                       
                   ___ ___ ___ ___ ___ ___|_|___                   
                  | . |   | -_| . | . |_ -| |_ -|                  
                  |_  |_|_|___|  _|___|___|_|___|                  
                  |___|       |_|  2013. feb. 18.                  

===================================================================

A  sötét jelenkorba születtünk.  Az emberi ostobaság csodálatos ma-
gasságokba tör. A nanotechnológiákba, kvantumokba, és más speciális
világokba terelődött  emberi erőfeszítések és gondolatok eredménye-
képpen majdnem látjuk  a sohamegnemlátható pixelt,  de a képet  már
rég nem. Számunkra elveszett az ősi tudás és szemlélet, mely a ter-
mészettel való harmonikus együttélést szolgálta évtízezredeken  ke-
resztül. Bár vissza már nem szerezhetjük e bölcsességet, igyekszünk
törekedni felé.  Egy  kis közösség  vagyunk mi  és célunk mindössze
ennyi.  Az ezzel kapcsolatos  ismeretek  és  életünk más természetű
produktumai  is ezen az oldalon lesznek publikálva.  Ha csekély ér-
telmünk termései érnek egyáltalán valakinek valamit, az bátran sza-
kítson belőlük, mert azokat nem zárják el kerítések és kasszák.    

-------------------------------------------------------------------

Gneposis-CDGrab: Lossless CD-kép   Gneposis-Gardening:  Ültetéster-
fájlból (flac/ape/wv) a CUE She-   vező program.  Jelenleg a legna-
et és a borító  ismeretében iTu-   gyobb prioritást ő élvezi,  mert
nes-kompatibilis albumot készít.   valami  használhatót kell produ-
A  borítóra  azért van  szükség,   káljon, mire elkezdődik a vetési
mert a program  sztenderdje sze-   szezon.  Módszertanilag a követ-
rint meg fogja kérdezni a kiadá-   kezőképpen  fog működni:  méter-
si  országot,   kiadót,  kiadási   szer méteres négyzetrácsos terü-
számot,  kiadási évet,  ráadásul   letet feltételez,  ezekre igyek-
számít egy 800x800-as borítókép-   szik  egy heterogén és a növény-
re is.                             társulásokat valamint az időt is
                                   figyelembe vevő vetési  javasla-
Gneposis-Publisher:     Jelenleg   tot tenni. Később kutatási célo-
szünetelő  fejlesztés.  Egyelőre   kat is szolgálni fog.           
könyvre,  de később  más  típusú                                   
dokumentumokra  is készülő  kon-   Adrián játék:  Egyszerű variáció
vertálóprogram.  A bemeneti fájl   kooperációra.  Jelen világunk  a
specifikációja azt a természetes   versenyeztetésre épül. Vélt vagy
formát igyekszik követni, amit a   valós szükségleteink megszerzése
szerző magától is betartana,  ha   érdekében folyton más embereknél
mondjuk  írógépben készíti el  a   kell jobbnak bizonyulnunk,  oly-
művét.   Ennek  köszönhetően   a   kor még szeretteinknél,  baráta-
nyers  kéziratból   publikálható   inknál is. A folyamatos küzdelem
minőségű  e-könyv,  vagy  később   hevében  nem  tűnik  fel,   hogy
nyomdakész  PDF  dokumentum  ké-   gyakran sokkal érdemesebb  lenne
szíthető.  De a  program nemcsak   együttműködni másokkal. Az Adri-
szerzőknek lehet hasznos,  hanem   án játék  célja az együttműködés
például azoknak is,  akik elekt-   játékos újrafelfedezésének  elő-
ronikus házikönyvtárukat szeret-   segítése.                       
nék kiépíteni.                                                     
                                                                   
Gneposis-Websitegenerator:  Hon-                                   
lapgeneráló program. Jelen oldal                                   
is vele készült. Még nagyon kez-                                   
deti  fázisban van,  de ahogy  a                                   
saját   honlapunk   szerkesztése                                   
megköveteli, fejlődni fog. Képes                                   
lesz  monospaced  betűkből  (pl.                                   
Courier  New)  szedett  egyszerű                                   
honlapok előállítására úgy, hogy                                   
az egyes tartalmak szövegfájlja-                                   
it  csak  a  megfelelő  mappákba                                   
kell bedobálni,  és  futtatni  a                                   
programot. Az így készített hon-                                   
lapok bár nem lesznek  tele min-                                   
denféle  giccsel,  mégis  minden                                   
böngészőben  azonosan fognak ki-                                   
nézni. Szépségük az egyszerűség-                                   
ben rejlik.